Äldre föreningsinformation


 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

2018-03-03
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
SAAF:s årsmöte hålls i år hos familjen Björklund, Gesala, Västerås lördagen den 24 mars kl 13.00 med möjlighet till deltagande även via telefon.

Se vidare
Kallelse till Årsmöte 2018

Se exempel på hur en fullmakt kan se ut. (word-fil)

Verksamhetsberättelse för 2017 (pdf)

Ekonomi 2017 (pdf)

Valberedningens förslag till styrelse 2018 (pdf)

Motion till årsmötet skall vara föreningens sekreterare tillhanda senast 15 januari.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
2017-02-16
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
SAAF:s årsmöte hålls i år hos familjen Björklund, Gesala, Västerås söndagen den 19 mars kl 13.00 med möjlighet till deltagande även via telefonkonferens.

Se vidare
Kallelse till Årsmöte 2017

Dagordning enl §7 i stadgarna med tillägg av ny
punkt 13: Årsmötets beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen baserat på föregående års medlemsantal.
Se exempel på hur en fullmakt kan se ut. (word-fil)

Verksamhetsberättelse för 2016 (pdf)

Ekonomi 2016 (pdf)

Valberedningens förslag till styrelse 2017 (pdf)

Motion till årsmötet skall vara föreningens sekreterare tillhanda senast 15 januari.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
2017-01-21
KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE
För att fastställa det förslag till stadgeändring som lades fram vid årsmötet 2016 håller SAAF ett extra årsmöte. Mötet hålls hos Agnetha Gundtman Ogeheim i Mellösa, (c:a 2 mil NV Flen) lördagen den 4 februari kl 13.00.

Se vidare Kallelse till Extra Årsmöte 2017

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

2016-02-02
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

SAAF:s årsmöte hålls i år hos Jenny Larsson på Jäla Skattegården 3, Floby, lördagen den 20 februari kl 13.00. Floby ligger ca 2 mil SV Falköping.

Se vidare
Kallelse till Årsmöte 2016

Dagordning enl §7 i stadgarna.

Varje medlem har en röst vid årsmötet och får utöva sin rätt vid årsmötet genom annan ledamot med skriftlig fullmakt. Familj som erlagt medlemsavgift har rätt till högst två röster.

Rösträtt har person som varit medlem senast 45 dagar före årsmötet. Rösträtt har medlem som erlagt medlemsavgift föregående år och erlagt ny medlemsavgift före årsmötet. Rösträtt har endast personer som fyllt 16 år.

Varje medlem som är närvarande på årsmötet får företräda högst en annan medlem. Detta gäller även röst för familjemedlem.

Fullmakt skall var försedd med datum, vara vidimerad av två personer, ange vilket möte som avses samt vilken person som ska företräda medlemmen.

Se exempel på hur en fullmakt kan se ut. (word-fil)
Verksamhetsberättelse för 2015 (pdf)
Ekonomi 2015 (pdf)
Valberedningens förslag till styrelse 2016 (pdf)


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

2015-02-12
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

SAAF:s årsmöte hålls i år på Ekesås gård, Växjö, lördagen den 21 mars kl 13.00, hos Ann Gyllenswärd.

Se vidare
Kallelse till Årsmöte 2015

Dagordning enl §7 i stadgarna.

Varje medlem har en röst vid årsmötet och får utöva sin rätt vid årsmötet genom annan ledamot med skriftlig fullmakt. Familj som erlagt medlemsavgift har rätt till högst två röster.

Rösträtt har person som varit medlem senast 45 dagar före årsmötet. Rösträtt har medlem som erlagt medlemsavgift föregående år och erlagt ny medlemsavgift före årsmötet. Rösträtt har endast personer som fyllt 16 år.

Varje medlem som är närvarande på årsmötet får företräda högst en annan medlem. Detta gäller även röst för familjemedlem.

Fullmakt skall var försedd med datum, vara vidimerad av två personer, ange vilket möte som avses samt vilken person som ska företräda medlemmen.

Se exempel på hur en fullmakt kan se ut. (word-fil)
Verksamhetsberättelse för 2014 (pdf)
Ekonomi 2014 (pdf)
Valberedningens förslag till styrelse 2015 (pdf)
Presentation av föreslagna ledamöter (pdf)


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
2014-07-15
VERKSAMHETSPLAN FÖR SVENSKA ANGLOARABFÖRENINGEN 2014

1.    Registrera och utfärda pass åt angloaraber och angloarabiska korsningar genom ASHR
2.    Utge medlemstidning i form av AngloNytt
3.    Arbeta fram en ny hemsida för rasen/föreningen
4.    Delta i Sweden International Horse Show 2014 i Friends Arena, Stockholm
5.    Locka fler medlemmar till föreningen
6.    Delta på ASHR:s möten med representant
7.    Tävlingschampionatet 2014
8.    Genomföra telefonmöte en gång i månaden
9.    Delta på SH:s aktiviteter med representant
10.  Årets Anglo 2014


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

2014-02-08
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

SAAF:s årsmöte hålls i år i Hilltorp, Västerås lördagen den 8 mars kl 13.00
hos Therese Björklund.

Länk till Kallelse till Årsmöte 2014

Dagordning enl §7 i stadgarna.

Varje medlem har en röst vid årsmötet och får utöva sin rätt vid årsmötet genom annan ledamot med skriftlig fullmakt. Familj som erlagt medlemsavgift har rätt till högst två röster.

Rösträtt har person som varit medlem senast 45 dagar före årsmötet. Rösträtt har medlem som erlagt medlemsavgift föregående år och erlagt ny medlemsavgift före årsmötet. Rösträtt har endast personer som fyllt 16 år.

Varje medlem som är närvarande på årsmötet får företräda högst en annan medlem. Detta gäller även röst för familjemedlem.

Fullmakt skall var försedd med datum, vara vidimerad av två personer, ange vilket möte som avses samt vilken person som ska företräda medlemmen.

Se exempel på hur en fullmakt kan se ut. (word-fil)
Verksamhetsberättelse för 2013 (pdf)
Ekonomi 2013 (pdf)
Valberedningens förslag till styrelse 2014 (pdf)
Presentation av föreslagna ledamöter (pdf)


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
2013-01-11
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

SAAF:s årsmöte hålls i år i Laholm lördagen den 2 mars kl 13.00
på Lejeby Stuteri och Kursgård, hos Maud Delling.
Dagordning enl §7 i stadgarna.
Varje medlem har en röst vid årsmötet och får utöva sin rätt vid årsmötet genom annan ledamot med skriftlig fullmakt. Familj som erlagt medlemsavgift har rätt till högst två röster.
Rösträtt har person som varit medlem senast 45 dagar före årsmötet.
Rösträtt har medlem som erlagt medlemsavgift föregående år och erlagt ny medlemsavgift före årsmötet. Rösträtt har endast personer som fyllt 16 år.
Varje medlem som är närvarande på årsmötet får företräda högst en annan medlem. Detta gäller även röst för familjemedlem.
Fullmakt skall var försedd med datum, vara vidimerad av två personer, ange vilket möte som avses samt vilken person som ska företräda medlemmen.

Se exempel på hur en fullmakt kan se ut. (word-fil)
Verksamhetsberättelse för 2012 (pdf)
Ekonomi 2012 (pdf)
Valberedningens förslag till styrelse 2013 (pdf)
Hitta till årsmötet
Program för dagen

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

2012-02-11
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
SAAF:s årsmöte hålls i år i Åtorp lördagen den 17 mars kl 13.00.
Registrering för röstlängd kan ske från kl. 12.00.

Kallelse med dagordning och vägbeskrivning

Varje medlem har en röst vid årsmötet och får utöva sin rätt vid årsmötet genom annan ledamot med skriftlig fullmakt. Familj som erlagt medlemsavgift har rätt till högst två röster.
Rösträtt har person som varit medlem senast 45 dagar före årsmötet. Rösträtt har medlem som erlagt medlemsavgift föregående år och erlagt ny medlemsavgift före årsmötet. Rösträtt har endast personer som fyllt 16 år.
Varje medlem som är närvarande på årsmötet får företräda högst en annan medlem. Detta gäller även röst för familjemedlem.

Fullmakt skall var försedd med datum, vara vidimerad av två personer, ange vilket möte som avses samt vilken person som ska företräda medlemmen.

Se exempel på hur en fullmakt kan se ut.
(word-fil)
Verksamhetsberättelse 2011 (pdf)
Ekonomi 2011 (pdf)
Valberedningens förslag till styrelse 2012 (pdf)

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

2011-03-13
ÅRSMÖTE I SAAF MED AVELSMÖTE - LÖRDAG 19 MARS,
KL 12.00

Plats: Hällstads församlingshem, Älmestad, Ulricehamn
Länk till karta

Dagordning
Registrering för röstlängd kan ske från kl 11.00

Röstning på årsmötet kan ske genom ombud, via fullmakt. Varje person som är närvarande på årsmötet får företräda högst en medlem. Röstning kan också genomföras via telefon eller annat sambandsmedel. För rösträtt på årsmötet gäller att medlemsavgift har erlagts föregående år, eller, om man inte varit medlem, medlemsavgift löses före årsmötet.

Se exempel på hur en fullmakt kan se ut. (word-fil)

Ekonomi 2010 (pdf)
Verksamhetsberättelse 2010 (pdf)
Verksamhetsplan 2011 (pdf)

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
2011-02-11

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE OCH AVELSMÖTE
lördagen den 19 mars 2011 kl 12.00
i Hällstads församlingshem, Älmestad, Ulricehamn

Dagordning

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

2011-01-24
NYA STADGAR - ETT FÖRSTA BESLUT

Vid det extra årsmötet den 15 januari 2011 beslutade mötet anta nya stadgar:

NYA STADGAR

I jämförelse med det preliminära förslag som presenterades i december 2010 har vissa smärre justeringar gjorts.

För att stadgarna skall träda i kraft fordras ytterligare ett beslut vid kommande ordinarie årsmöte, som kommer att hållas den 19 mars 2011.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

2011-01-10
ANG LÄGET NÄR DET GÄLLER STÄLLNING SOM AVELSORGANISATION FÖR SAAF:S DEL

SAAF har den 5 november 2010 till SH meddelat att SAAF väljer HNS-FRASAS lösning alternativ 2,
- vilket innebär att SH söker som avelsorganisation för rasen.

Läs vidare

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

2010-12-29
FÖRSLAG TILL NYA STADGAR

samt
KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE

Förslag till nya stadgar
att antas vid

EXTRA ÅRSMÖTE
lördagen den 15 januari 2011 kl 11 i Hällstads församlingshem
, Älmestad, Ulricehamn

samt vid ordinarie årsmöte,  preliminärt den 19 mars 2011.

I samband med det Extra Årsmötet kallar SAAF även till

SAMTAL KRING UTVECKLINGEN AV ANGLOARABEN I SVERIGE
lördagen den 15 januari 2011, efter årsmötet.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
2010-07-17
SAAF:S EXTRA ÅRSMÖTE
ägde rum den 3 juli 2010 i SLU:s lokaler i Skara med Gunilla af Kleen från Biologiska Yrkeshögskolan i Skara som mötesordförande. Vid mötet genomfördes fyllnadsval efter de ledamöter som lämnat sina befattningar.

Protokoll (pdf)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
2010-06-17
KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE
Extra årsmöte med anledning av fyllnadsval till vakanta poster äger rum i Skara lördagen den 3 juli 2010 kl 13.00.

Anm. Jämfört med den kallelse som skickats ut per post har ett tillägg gjorts under rubriken Fyllnadsval: Val av 1 ledamot till valberedningen

Se kallelse

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
2010-04-11
MEDDELANDE TILL MEDLEMMARNA
I SVENSKA ANGLOARABFÖRENINGEN:

Läs via denna länk (pdf)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
2010-03-13
ÅRSMÖTE I HUSKVARNA

På grund av sjukdom har vi fått byta plats och lokal för årsmötet och avelskonferensen. Årsmötet och avelskonferensen kommer att hållas på
Huskvarna Hotell & Vandrarhem
Odengatan 10
561 32 HUSKVARNA

Länk till karta.

De tider som gäller är följande:
Samling kl 09.30-10.00 med kaffe/fika.
Avelskonferensen startar kl 10.00 och beräknas sluta c:a kl 18.00 med avbrott under dagen för årsmöte. lunch och fika.
Årsmötet börjar kl 12.00.

---------------------------------------------------------------

2010-03-06
ÅRSMÖTE SAAF MED AVELSKONFERENS - SÖNDAG 14 MARS,
Plats: ROMMELSJÖ CAFÉ, TENHULT

Länk till karta

Kallelse till årsmöte.
Samling kl 09.30-10.00 med kaffe/fika.
Avelskonferensen startar kl 10.00 och beräknas sluta c:a kl 18.00 med avbrott under dagen för årsmöte. lunch och fika.

Årsmötet börjar kl 12.00.

Årsmötet – dagordning .
Röstning på årsmötet kan ske genom ombud, via fullmakt. Varje person som är närvarande på årsmötet får företräda högst en medlem. Röstning kan också genomföras via telefon eller annat sambandsmedel. För rösträtt på årsmötet gäller att medlemsavgift har erlagts föregående år, eller, om man inte varit medlem, medlemsavgift löses före årsmötet.


Se exempel på hur en fullmakt kan se ut. (word-fil).

Ekonomi 2009, (pdf)
Verksamhetsberättelse 2009, (pdf)
Verksamhetsplan 2010, (pdf)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *