Ang läget när det gäller ställning som avelsorganisation för SAAF:s del

SAAF har den 5 november 2010 till SH meddelat att SAAF väljer HNS-FRASAS lösning alternativ 2,
- vilket innebär att SH söker som avelsorganisation för rasen.

Bakgrund:
Den 4 oktober 2010 meddelade HNS-FRASA i sitt dokument "Lösning HNS-FRASA":
“Jordbruksverket har satt upp följande kriterier för godkännande av en avelsorganisation för hästar. …
* Antalet betäckta ston ska vara minst ca 100 per år där avkomman är berättigad att tas in i stambokens huvudavsnitt. Hänsyn tas till om trenden är +/-.
* Medlemsantalet i organisationen ska vara minst ca 200 st fullvärdiga medlemmar.”

I och med dessa nya kriterier fanns ingen annan möjlighet för SAAF än att välja Alternativ 2, vilket enligt HNS-FRASA innebär:
"Rasföreningen ansöker inte som avelsorganisation eller blir inte godkänd som avelsorganisation - "nya SH" ska kontaktas för att söka som avelsorganisation för rasen.

Innan detta dokument presenterades hade det inte förekommit någon som helst information som antytt att rasföreningarna inte skulle kunna bli egna avelsorganisationer med anledning  av att de ansetts för små. SAAF:s intentioner under sommarens och höstens arbete med hemläxan hade hela tiden varit att vara en fristående avelsorganisation. I och med de nya kriterierna från Jordbruksverket var detta inte längre möjligt.

Tisdagen den 14 december skickade SH ut sitt förslag till avtal med rasföreningarna.

I de instruktioner som medföljde avtalet skriver SH:
” Observera att SH inte kommer att delegera passutfärdandet. Men vi kan om så önskas delegera tilldelande av stamboksnummer och stamboksklass."
samt vidare
“SH kommer heller inte att föra några partbredregister. Alla korsningar oavsett vilka raser som ingår kommer att registreras i vår 60-serie.”

Varken att SH inte skulle delegera passutfärdandet  eller resonemanget om korsningar  har varit på tal tidigare. Här har man inte förstått eller tagit någon hänsyn till och att angloarabrasen per definition är en korsningsras.

Med anledning av de i sista stund utkastade ändrade förutsättningarna har SAAF inte kunnat skriva på det förelagda standardavtalet, utan kommer att behandla avtalsfrågan vid mötet den 15 januari i samband med det extra årsmötet.