Plan och riktlinjer för Svenska Angloarabföreningen

PLAN & RIKTLINJER FÖR SVENSKA ANGLOARABFÖRENINGEN SOM AVELS-, STAMBOKS- & REGISTERFÖRANDE FÖRENING FÖR ANGLOARABISKA HÄSTAR

INNEHÅLL
1 Namn 3
2 Verksamhet 3
3 Organisation 3
4 Ekonomiska och personella resurser 4
5 Djurunderlag 4
6 Regelsamling för identifiering av djuren, hur märkning och registrering skall utföras 9
7 Regelsamling för införande i riksstambok 16
8 Regelsamling med definition av rasens särdrag och egenskaper 15
9 Regelsamling med system för registrering av härstamning 19
10 Besvär 20
11 Beskrivning av hur kontroller av registrering genomförs 21

1 NAMN
Svenska Angloarabföreningen, SAAF
Gudrun Gustavson (kassör)
Norra Malforsvägen 13
59072 Ljungsbro


2 VERKSAMHET
Svenska Angloarabföreningen, SAAF, är en ideell förening som främst har till ändamål att främja aveln och användandet av den angloarabiska rasen.

SAAF är medlem i den internationella sammanslutningen för stamboksföring av angloarabiska hästar - Conférence Internationale de l’Anglo-Arabe, C.I.A.A. I Sverige är SAAF medlem i Svenska Hästavelsförbundet (SH).

Verksamheten syftar huvudsakligen till att tillvarata och utveckla det avelsmaterial som finns att tillgå i Sverige och internationellt samt att sprida kunskap om den angloarabiska hästen.


3 ORGANISATION
SAAF är en rikstäckande föreningen vars säte beslutas av årsmötet.

Föreningens högsta beslutande organ är årsmöte och extra årsmöte som årligen väljer styrelse.

Styrelsen är föreningens verkställande organ och svarar för föreningens organisation samt förvaltar dess angelägenheter som har beslutats av medlemmarna på årsmötet.

Styrelsen skall bestå av ordförande, sex styrelseledamöter samt två suppleanter. Styrelsen och suppleanter utses av medlemmarna i enlighet med föreningens stadgar. Styrelsen är beslutsmässig när minst totalt fyra ledamöter eller suppleanter är närvarande

Föreningen är öppen för medlemmar som söker inträde i föreningen genom anmälan till föreningens kassör. Medlemskap kan sökas för enskild person eller familj.

Erlagd medlemsavgift är en förutsättning för medlemskap och rösträtt på årsmöte eller extra årsmöte.

Vid årsmöte eller extra årsmöte äger medlem respektive familj som erlagt medlemsavgift en röst respektive två röster. Rösträtt medges endast personer som fyllt sexton år.

Styrelsen utser registrator. Ett skriftligt kontrakt skall upprättas mellan styrelse och registrator.

Styrelsen må tillsätta kommittéer och delegera rätt att handlägga särskilda uppgifter till enskilda, varvid befogenheter och ansvar klart skall framgå. En avelskommitté är tillsatt om minst fyra ledamöter.


4 EKONOMISKA OCH PERSONELLA RESURSER
Verksamhetens finansiering

Verksamheten finansieras huvudsakligen genom
• medlemsavgifter,
• intäkter från registrering och stambokföring, som finansieras via avgifter
• försäljning av klubbmateriel etc.

Personal
Föreningen har inga anställda utan allt arbete sker ideellt. Avtal om ersättning inom registraturen finns och beslutas av SAAF styrelse.

Inom de områden föreningen inte själv besitter kompetens utnyttjar SAAF den kompetens som finns inom C.I.A.A vad gäller registrering och stambokföring. För övriga frågor vänder sig SAAF till SH.


5 DJURUNDERLAG

Antal registrerade hästar i register, grundstambok och bilaga till grundstambok

Sedan 1968 har 691 hästar registrerats som angloarabiska fullblod, angloarabiska hästar eller anglo-arabiska korsningar. Redan 1968 importerades den första angloaraben från England vars härstamning gör att den placeras i sektion II (dvs en häst där även annat blod än enbart engelskt fullblod, arabiskt fullblod eller angloarabiskt fullblod finns representerat). Sedan följdes det upp av importer från Frankrike där ett större antal hästar tillhörde sektion II.

I Sverige finns 2007 ungefär 350 levande angloaraber som utgör den aktuella avelsbasen av angloarabiska hästar. För dessa levande individer finns det ungefär 4000 individer inlagda i hästpassregistret och dessa utgör den härstamningsmässiga avelsbasen av hästar som behövs för att kunna kontrollera 5–8 härstamningsled. Det innebär att avelsbasen är mycket heterogen och att risken för inavel är minimal. Det som ytterligare talar för det är att de angloarabiska hingstarnas avkommor omfattar bara ca 140 individer varav endast 50 % är ston och de flesta av dem är inte längre i avelsbar ålder. Resten av i registraturen upptagna individerna kommer från engelska fullblod och arabiska fullblod som första eller andragenerationskorsningar.

Under mitten av 90-talet skedde en dramatisk sänkning av antalet födda angloföl. En orsak till denna nedgång kan tillräknas Svenska Angloarabföeringens beslut att införa en begränsning av vilken andel arabblod till som fick ingå för att hästen skulle räknas som angloarabiskt fullblod. Detta beslut innebar att angloaraber med mindre är 25% inte räknades som angloaraber och heller inte kunde stambokföras trots en i övrigt godkänd härstamning. Det innebar att många angloarber med mindre är 25% arab i sig har registrerats som Partbred i SAHF eller som svenska halvblod i ASVH. I och med SAAF.s medlemskap i den internationella sammanslutningen Conference de l´Anglo-Arabe (C.I.A.A) är denna regel borttagen.

Andra orsaker kan vara att en del ston och hingstar som använts i aveln gick ur tiden samtidigt. En ökad konkurrens om intresse för mindre vanliga raser kan också vara bidragande orsak.
Samtidigt ställdes också högre krav på prestation inom olika discipliner för att utveckla angloaraben mot en mer genuin internationell sporthäst. Denna tydliga selektion har gjort att den svenska angloaveln har trots en relativt lite avel genererat flera tävlingshästar inom främst fälttävlan med prestationer på internationell nivå. De flesta av dessa tävlingsindivider har franskt angloarabiskt blod (sektion II).

Det har registrerats ungefär 200 hästar per årtionde sedan 1968. Under den första 10-årsperioden fram till 1980, importerades en stor mängd angloarabiska fullblod från England. Så småningom kom den inhemska aveln igång och i slutet på 1960-talet och i början av 1970-talet finns de första svenskfödda angloaraberna. Det var i huvudsak förstagångskorsningar mellan arabiska fullblodshingstar och engelska fullblodsston.

Under nästkommande period, 1981–1990, kom en period då de franska angloaraberna importerades – främst hingstar med härstamning hänförbar till sektion II. Här skapades en mer prestationsinriktad avel, vilket resulterade i en mängd tävlande angloarabiska fullblod.

Under den tredje cykeln, 1991–2000, föddes så de hästar som idag presterar på våra tävlingsbanor. Det är främst de hästar som har fransk angloarabisk härstamning som ligger i frontlinjen, i en del fall kombinerat med svenskfödda angloaraber.

För att upprätthålla en avelsbas behöver det sannolikt produceras minimum 200 hästar på en tioårsperiod där främst prestationsmeriterade och avelsbedömda ston sätts i avel tillsammans med prestationsmeriterade hingstar.

Från och med 2004 är SAAF medlemmar i den internationella angloaraborganisationen C.I.A.A. (Conference de l´Anglo-Arabe). De hästar som finns registrerade delas in i den nya indelningen av olika sektioner i enlighet med C:I:A:A:s riktlinjer. Riktlinjerna grundar sig på den så kallade Venedigkonventionen samt fransk anglostambok. Venedigkonventionen är ett samlingsdokument som upprättades redan 1993 och som accepterades 1999 av så gott som alla länder som har uppfödning av angloaraber. Efter det har C.I.A:A årligen ett konvent där man driver och harmoniserar rasens internationella utveckling.


6 REGELSAMLING FÖR IDENTIFIERING AV DJUREN, HUR MÄRKNING OCH REGISTRERING SKALL UTFÖRAS
Allmänt
Fram t o m 1997 fördes stamboken av ASVH och registret av SAAF. Från och med 1998 förs register och Riksstamboken av SAAF.

Vid registrering av angloarabiska hästar är härstamningen avgörande och inte hästens mankhöjd, varvid även hästar med ponnystorlek som uppfyller härstamningskrav enligt nedan kan föras in i SAAF: s register, Riksstambok eller bilaga till riksstambok.

Alla angloarabiska hästar kan registreras oavsett om härstamningen är godkände enligt premieringsreglemente. För införande i Riksstamboken och för att erhålla premieringsbokstav krävs dock godkänd härstamning enligt premieringsreglementet.

Språngrulla
Registraturen administrerar sammanställning av språngrulla (vilken upprättas av respektive hingstägare) för alla angloarabiska hästar (sektion I, II och III) godkända för angloavel. Språngrullan/orna sammanställs/kopieras och delges SH. För övriga hingstar verksamma i angloavel kontrolleras/begärs kopior på språngrulla vid behov.

Registrering

Ansvar
Ansvarig registrator utses av SAAF:s styrelse. Beslut om registrering fattas av föreningens registrator efter registreringsunderlag enligt registreringsreglemente.

SAAF kontrollerar språngsedel mot språngrulla samt att ID-kontrollen/signalementsbeskrivning och chipmärkning är korrekt. I förekommande fall kan härstamningskontroll med DNA-teknik eller blodtypning erfordras. Härstamning kontrolleras mot SAAF, SAHF, SGC och övriga gällande och aktuella register och stamböcker för den enskilda hästen.

Regler för införande i register
Alla hästar klassade som angloarabiska hästar enligt registreringsreglemente införs i register.

Passnummer
Hästpass utfärdas. Hästarna registerföres med egen individuell nummerserie (SE-nummer/passnummer) som är specifikt för föreningen.

Hästpass utfärdas i enlighet med Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:82) om hästdjur som används till avel och om identifiering av hästdjur.

Indelning
Nedan redovisas reglerna för införande i Grundstambokens olika register sektion I eller sektion II enligt Venedigkonventionen samt sektion III enligt fransk stambok 2003.

Grundregister indelas från och med 2004 i:

• Sektion I och II i enlighet med de internationella regler som fastställts av CIAA, Conférence Internationale de l’Anglo-Arabe, den 4 april 1993 i Venedig, den s.k. Venedigkonventionen,

• Sektion III enligt fransk stambok 2003.

Indelningen sker retroaktivt 1968-2003.


Definition av angloarabiskt hästar enligt Venedigkonventionen:
Sektion I
Hästar som uteslutande härstammar från engelska och arabiska fullblod inskrivna i en officiell stambok erkänd av den internationella organisation som är behörig för varje ras och deras korsningar.

Sektion I *AA*
Innehåller angloarabiska hästar med en andel arabiskt fullblod på 25,00 % eller mer. Anges i registraturen som angloarab, AA.

Sektion I *AC*
Innehåller angloarabiska hästar med en andel arabiskt fullblod på mindre är 25,00 %. Anges i registraturen som angloarab komplementär (Anglo-Arabes de complément), AC.

Hingst (fader) och sto (moder) skall ha härstamning godkänd för Sektion I i SAAF eller i SGC, SAHF eller motsvarande internationell stambok. Härstamningen kontrolleras i fem led.

Sektion II
Hästar vars härstamning innehåller förfäder av annan ras än engelskt fullblod, arabiskt eller angloarab fullblod från sektion I enligt med definitionen ovan. I detta avseende räknas Shagya som 98% arabiskt fullblod enligt internationella regler (C.I.A.A.).


Sektion II inregistrerar hästar
a) vars stamtavla innehåller 15 förfäder av 16 i 4: e generationen inskrivna i antingen i Sektion I eller Sektion II eller i en officiellt erkänd stambok för engelskt, arabiskt eller angloarabiskt fullblod. Den totala andelen främmande blod får uppgå till högst 1/16. (6,25%).
eller
b) en matematisk framräknad andel av främmande blod i tidigare generationer. Den totala andelen främmande blod får uppgå till högst 1/16, (6,25%). (ex 2 förfäder med främmande blod av 32 i den 5: e generationen)

Denna 1/16 måste ha varit inregistrerad hos en erkänd stambok och får inte vara av vare sig ponnyras, arbetshäst, cob eller av okänd härstamning.

Sektion II AA
Innehåller angloarabiska hästar med en andel arabiskt fullblod på 25,00 % eller mer. Anges i registraturen som angloarab, AA.

Sektion II AC
Innehåller angloarabiska hästar med en andel arabiskt fullblod mindre än 25,00 %. Anges i registraturen som angloarab komplementär, (Anglo-Arabes de complément), AC.

Hingst (fader) och sto (moder) skall ha härstamning godkänd för Sektion I, II eller III i SAAF, SGC eller SAHF eller motsvarande internationell stambok. Härstamningen kontrolleras i fem led.

Sektion III
Avdelning A (fransk stambok)
Avkomma med angloarabisk härstamning som innehåller mer än 1/16 (mer är 6,25 %) och upp till och med 1/4 (till och med 25 %) främmande blod, dock ej tillhörande raser specificerade enligt Venedigkonventionen. Dessa benämns AACR, angloarabisk korsning, (Anglo-Arabes de croisement) genom AACR % där procentsatsen motsvarar andelen angloarabisk härstamning.


Avdelning B
Avkomma med angloarabisk härstamning som innehåller mer än 1/4 (mer än 25 %) upp till och med 1/2 (upp till och med 50 %) främmande blod. Dessa benämns AACR, angloarabisk korsning, genom AACR % där procentsatsen motsvarar andelen angloarabisk härstamning.

Beräkning av andel arabblod och främmande blod gällande sektion II och III
Andelen arabiskt inslag beräknas på följande sätt för Sektion I och II:
Procentsatsen hos varje angloarabisk häst beräknas genom att beräkna medelvärdet av förfädernas inbördes förhållande baserat på rastillhörighet där 0 % gäller för engelskt hästar och 100 % för arabiskt hästar.

Andelen främmande blod beräknas på följande sätt för Sektion II och III:
Procentsatsen för främmande blod beräknas genom att räkna 0 % för den erkända och registrerade förfader som är längst bak i ledet och som inte är identifierat engelskt eller arabiskt fullblod eller angloarab. Shagya räknas som 98 % arabiskt inslag enligt internationella regler (C. I. A. A.)

Beräkning av andel främmande blod per generation och övergång från sektion III till sektion II i antal generationer:
Sektion IIIb IIIa IIIa II II
Generation 1 2 3 4 5
Andel ½ ¼ 1/8 1/16 1/32
Procent 50 25 12,5 6,25 3,125


Sektion II II II II II
Generation 6 7 8 9 10
Andel 1/64 1/128 1/256 1/512 1/1024
Procent 1,56 0,78 0,39 0,195 0,0975


Attribut till hästens namn för identifikation av ras och registertillhörighet
På ägarbeviset anges vilken sektion hästen tillhör.

Sektion I och II
I stamtavlan skall om möjligt x, ox respektive xx anges för att visa vilken raskategori hästen och dess förfäder tillhör. Detta anges alltid direkt efter hästens namn. I annat fall anges PS för engelskt hästar, ARAB för Arabiskt hästar och AA för angloarabiskt hästar

För angloarabiskt hästar anges i passhandlingen dessutom AA, samt % -satsen (gällande andel arabblod) för Sektion I tillsammans med namnet. Exempel: NAMN, AA (XX,XX%). I Riksstamboken anges hästar tillhörande sektion I med en asterisk efter namnet (NAMN* x). Hästar tillhörande sektion II anges utan asterisk (NAMN x).

Sektion III
I stamtavlan skall om möjligt x, ox respektive xx anges för att visa vilken raskategori hästen och dess förfäder tillhör. Detta anges alltid direkt efter hästens namn.

För häst med angloarabisk härstamning anges i passhandlingen dessutom AACR samt %-satsen (gällande andel angloarabiskt blod) för Sektion IIÍ tillsammans med namnet. Exempel: NAMN, AACR, (XX,XX %).

7 REGELSAMLING FÖR INFÖRANDE I RIKSTAMBOK
Stambok
Hantering och kontroll
Ansvarig registrator utses av SAAF:s styrelse. Beslut om stambokföring fattas av föreningens registrator efter premieringsunderlag enligt premieringsreglemente.

Indelning och stamboksregler
Stamboksnummer
Avelsvärderade och premierade ston och hingstar stamboksföres med egen stamboksnummerserie. Detta gäller även avelsvärderade och premierade arabiska hästar, engelska hästar och angloarabiska korsningar verksamma inom angloavel

Riksstambok Avd 1
För stamboksföring av häst i angloavel erfordras:
För hingst:
1. ska härstamningen innehålla hingstar avelsvärderade och godkända för svensk eller internationell angloavel i minst fyra led
2. ska härstamningsidentifiering kunna göras i minst fem led
3. ska motsvara rasvisa krav
4. ska ha genomfört avelsvärdering för premiering av hingstar enligt premieringsreglemente
5. eller vara godkänd för svensk eller internationell angloavel genom annan stambok än SAAF och anses motsvara rasvisa krav enligt beslut av avelskommitteen

Hingstar som kan införas i Riksstambok Avd I är:
1. Anglohingst inregistrerbar i SAAF Sektion I, II eller IIIa eller motsvarande internationell stambok
2. Engelsk fullblodshingst inregistrerbar i SGC eller motsvarande internationell stambok
3. Arabisk fullblodshingst inregistrerbar i SAHF eller motsvarande internationell stambok
4. Shagya-arab registreringsbar i SsHF eller i eller motsvarande internationell stambok

För sto:
1. ska härstamningen innehålla avelsvärderade och godkända hingstar för angloavel i tre led
2. ska härstamningsidentifiering kunna göras i minst fem led
3. ska motsvara rasvisa krav
4. som genomfört avelsvärdering för premiering av ston enligt premieringsreglemente
5. som uppvisar godtagbar angloavkomma inregistrerbar i Sektion I, II eller IIIa (gäller inte treåriga diplomston)
6. eller vara godkänd för svensk eller internationell angloavel genom annan stambok än SAAF och anses motsvara rasvisa krav enligt beslut av avelskommitteen

Ston som kan införas i Riksstambok Avd I är:
1. Anglosto registreringsbar i SAAF Sektion I, II eller IIIa eller i motsvarande internationell stambok
2. Engelskt fullblodssto registreringsbar i SGC eller i motsvarande internationell stambok
3. Arabiskt fullblodssto registreringsbar i SAHF eller i motsvarande internationell stambok
4. Shagya-arab registreringsbar i SsHF eller i motsvarande internationell stambok

Riksstambok, bilaga
Anglosto som ger godkänd avkomma registreringsbar för Sektion I, II eller III, men som inte själv uppfyller kraven för införande i Riksstambok Avd I beträffande härstamning.

Detta kan gälla hästar med egna eller sina förfäders prestationer där specialbegåvning bedöms ha överordnad betydelse jämfört med kraven på avelsvärdering och godkänd härstamning.

För att falla under denna kategori erfordras att härstamningen skall kunna kontrolleras i fem led samt att ärendet bereds i avelskommittén före styrelsebeslut om införande i Riksstambok, bilaga.

Införande i Riksstambok
Stamboksberättigade hästar:

• Alla angloarabiska hästar enligt registreringsreglemente för sektion I, II och IIIa med godkänd härstamning och som motsvarar rasvisa krav i premieringsreglemente kan införas i Riksstambok Avd I.

• Alla arabiska och engelska fullblod och shagya-araber om individen är registrerad i den grundstambok där den hör hemma med godkänd härstamning och som motsvarar rasvisa krav i premieringsreglemente för angloavel kan införas i Riksstambok Avd I.

De uppgifter som utnyttjas från avelsvärderingen är:
• Härstamningen, individuppgifter och mått.
• Exteriörbedömning
• Prestationer
• Hälsotillstånd (för hingstar)
• Nedärvning av defekter (i förekommande fall)
• Avkommebedömning (resultat från premiering, tävling, kvalitetsbedömning och dylikt)

Hingstmaterial:
Angloarabiska hingstar, engelska- och arabiska fullblodshingstar och shagya-arabhingst skall för införande i stambok:

1. ha genomfört bruksprov och vara premierad enligt SAAF: s Hingstreglemente och uppfylla rasvisa krav för svensk halvblods- och/eller angloavel.

2. vara avelsvärderad för avel och införd i annan svensk eller internationell stambok där premieringsgrunder och införande i stambok är likvärdig med SAAF: s Hingstreglemente. Bedömning av likvärdighet mellan olika stamböckers premieringsgrunder och reglementen ligger hos avelskommittéen

Stomaterial:
Angloarabiska ston, engelska- och arabiska fullblodsston och shagya-arabston ska för införande i stambok:

1. vara avelsvärderad enligt SAAF: s Sto- och unghästreglemente,
2. uppfylla rasvisa krav för angloavel,
3. vara 4 år eller äldre,
4. ha en angloarabisk avkomma som uppfyller rasvisa krav.
5. för treåriga ston med diplom finns särskilda bestämmelser.


Införande i Bilaga till Rikstambok

Angloarabiska ston, engelska- och arabiska fullblodsston, angloarabiska korsningsston inregistrerade i sektion IIIa och shagya-arabston med tävlingsmeriter men som inte uppfyller härstamningsmässiga krav för införande i Riksstambok avd I.

Vid införande i riksstambok/bilaga till riksstambok tilldelas varje häst ett specifikt stamboksnummer i tillägg till registrens nummerserie.

8 REGELSAMLING MED DEFINITION AV RASENS SÄRDRAG OCH EGENSKAPER
Rasbeskrivning

Mankhöjd: Medelstor, önskvärd från 155 cm.

Typ: Påfallande ädel med god resning. Storlinjerad och högställd.

Exteriör: Vackert huvud, lång, väl ansatt hals, liggande bog och markerad manke.
Harmonisk överlinje med långt sluttande kors och visst djup.
Korrekta extremiteter.

Rörelser: Rena gångarter som är energiska, luftiga, bogfria och med gott påskjut.
Taktmässig skritt med övertramp.
Elastisk, taktmässig, lätt och schvungfull trav.
Rund, välbalanserad och vägvinnande galopp.

Karaktär: Livligt temperament med mycket framåtanda men ändå lätthanterlig och
samarbetsvillig.

Avelsmål
Att producera en sund, hållbar, snabb, uthållig och synnerligen ädel sporthäst med god ridbarhet och hög prestationsförmåga i främst grenarna fälttävlan, banhoppning och dressyr.

9 REGELSAMLING MED SYSTEM FÖR REGISTRERING AV HÄRSTAMNING
Från och med 1997 har SAAF fört stambok för angloarabiskt hästar. Registrering och stambokföring innebär såväl manuell (pärmar) som maskinell datahantering.

10 BESVÄR
Besvär
I de fall beslut om stambokföring eller registrering går den klagande emot, kan beslutet överklagas till besvärsnämnden. I skrivelsen skall den klagande ange det beslut som överklagas, den ändring i beslutet som begärs och de omständigheter som åberopas till stöd för begäran om ändring. I beslutet skall anges hur överklagande till avelskommittén skall ske.

Besvärsnämnden är sista instans för prövning av beslut om stambokföring och registrering. Besvärsnämnden utses årsvis av styrelsen och skall bestå av minst tre med hästavel väl förtrogna ledamöter. Besvärsnämnden är beslutsför med minst tre av ledamöterna närvarande. Beslut skall fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Besvärsnämnden beslut skall vara skriftliga och innehålla en utförlig redovisning av de uppgifter och skäl som ligger till grund för utgången samt uppgift om vilka som deltagit i beslutet.

I de fall besvärsnämndens beslut går den klagande emot, skall denne erhålla motivering till beslutet samt, när beslutet delges, erhålla upplysningar om

• att beslutet kan överklagas om klaganden anser att stambokföringen, registreringen eller handläggningen av ärendet eller frågan inte har skett i enlighet med gällande föreskrifter eller förevarande plan och riktlinjer,

• att överklagandet skall ske till Jordbruksverket i enlighet med 7 § förordningen (1985:343) om kontroll av husdjur m.m. och

• vad en klagande har att iaktta, enligt 2 § lagen (1986:1142) om överklagande av beslut av enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter, för att ett överklagande skall kunna tas upp till prövning.

Förvaltningslagens tillämplighet
Förvaltningslagen (1986:223) skall gälla i frågor som rör parts rätt att få del av uppgifter, om jäv, om motivering av beslut och om underrättelse av beslut.


Krav på ickediskriminering och offentlighet
Grundprincipen vid tillämpningen av dessa regler skall alltid vara principen om ickediskriminering av hästägare, uppfödare eller föreningsmedlemmar. Uppgifter om registrering och stambokföring och moment som ingår i dessa skall vara offentliga.


11 BESKRIVNING AV HUR KONTROLLER AV REGISTRERING GENOMFÖRS
Betäckningsrapporter från alla hingstar med betäckningslicens/betäckningsbevis skickas senast den 30 september betäckningsåret till språngrulleansvarig. Året därpå infordras uppgifter på resultaten av betäckningarna. När sedan registreringsansökan (baksidan av betäckningsrapporten) inkommer finns alla data. Dessa kontrolleras av registratorn. Även andra typer av kontroller utförs, t ex kontroll mot ursprungsregister, DNA-typning m m.

Kontinuerligt rapporteras aktuellt läge till styrelsen. Styrelsen utför kontroll i samband med bokslut och revision.