Svenska Angloarabföreningen

 

 

 

 

ÅRSMÖTESHANDLINGAR FÖR SAAF

INFÖR ÅRSMÖTE DEN 29 MARS KLOCKAN 16.00 PÅ PLÖNNINGEGYMNASIET, GULA VILLAN

 

FÖR VÄGBESKRIVNING SE ÄVEN

http://www.plonninge.se/PL_Hitta_hit

 

 
Hitta hit

Följ Kustvägen norrut från Halmstad.
Sväng av mot Harplinge.

Från samhället, följ skyltarna mot Plönninge.

Från E6, tag avfart nr. 46.
Följ skyltning mot Harplinge och Plönninge.

GPS-koordinater
Lat: N 56º 43' 57.2"
Long: E 12º 44' 30.74"

Vänligen meddela ditt

deltagande på mailen:

lena.gavert@angloarab.se

(för planering av fika mm)

 

 

 

 

 

Svenska Angloarabföreningen 

 

DAGORDNING

DEN 29 MARS KL. 16.00 PÅ PLÖNNINGEGYMNASIET

 

a)      Val av mötesordförande

b)      Val av mötessekreterare

c)      Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

d)      Fastställande av röstlängd

e)      Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

f)        Fastställande av dagordning

g)      Verksamhetsberättelse redovisas

h)      Förvaltningsberättelse redovisas

i)        Revisorernas berättelse

j)        Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

k)      Val av styrelseordförande

l)        Val av styrelseledamöter

m)    Val av styrelsesuppleanter

n)      Val av revisorer

o)      Val av revisorsuppleant

p)      Val av ledamöter till valberedningen, varav en sammankallande

q)      Fastställande av medlemsavgift för kommande år

r)       Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande år

s)       Fastställande av föreningens säte

t)        Motioner

u)      Övriga frågor:

a.       Stadgeändring i enlighet med beslut från extra årsmöte den 24 februari 2008: Lydelse:

Utdrag från årsmötesprotokoll 2007 som förslogs 2008-02-24:

Stadgeändring beträffande § 12 beslutades enligt följande:

Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse och balansräkning, verksamhetsplan och förslag till budget för kommande år, publiceras på SAAF:s hemsida senast 1 vecka före årsmötet. 

Föregående lydelse var att handlingarna skulle utsändas senast 1 vecka före årsmötet.

 

Årsmötet 2008-02-24 justerade lydelsen enligt följande vilket i enlighet med stadgarna således föreläggs årsmötet den 29/3: Stadgeändring beträffande § 12 beslutades enligt följande:

Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, balansräkning och förslag till verksamhetsplan för kommande år, publiceras på SAAF:s hemsida senast 1 vecka före årsmötet. 

Föregående lydelse var att handlingarna skulle utsändas senast 1 vecka före årsmötet samt att även förslag till buget skulle publiceras. Årsmötet fann inte att detta var nödvändigt.

b.      Årets Anglo 2007

 

Förslag till årets anglo 2007 lämnas omgående till styrelsen med information om aktuella prestationer under året. Inriktningen för valet av årets anglo kommer vara avelsmässiga prioriteringar.

E-posta informationen till lena.gavert@angloarab.se


Verksamhetsberättelse 2007

 

Det huvudsakliga arbetet i Svenska Angloarabföreningens styrelse under verksamhetsåret har varit

 

 

 


SAAF styrelse

 

Styrelsens sammansättning 0703-0803

 

Ordförande            Lena Gävert

                                   

Ledamöter              Gudrun Gustavson

                              Carola Åkesson

                              Britt Breitner

                              Maud Delling

                              Malin Palm

                              Madelen Ohlzon    

Suppleanter            Anne-Lie Ramner

                              Ann-Sofie Söderholm

 

Revisorer      

Ann Gyllenswärd, Åse Johansson

 

Revisorssuppleant

Els-Brith Bruér

 

Valberedning:

Lena Bengtsson och Martina Andersson

 

Avelskommitten

Kommitten har bestått av Lena Gävert, Maud Delling, Madelen Ohlzon  och Ann Gyllenswärd. Arbetet har genomförts, genom korrenspondens samt telefon och e-post.

 

Representanter

Representant i SH har varit Madelen Ohlzon. Rasrepresentanter har varit Maud Delling  och 

.Ann Gyllenswärd

 

Ekonomi.

Under året har SAAF nått resultat om 2911,19 kr, före  nedskrivning av varulager, semin . En nedskrivning av lagervärdet av semin efter Shiva du Loup x med 5000 kronor kr ger ett nettoresultat om -2088,81 kr. SAAFs intäkter har under 2007 kommit huvudsakligen från registraturen, varav registreringar utgjort en stor del, samt från medlemsavgifter. Medlemsavgiften har varit 210 kr för enskild medlem samt 300 kr för familj. Omsättningen blev 42194,60 kr. SAAF har för närvarande god likviditet.

 

Årsmöte

Årsmötet hölls på Plönninge och omkring 15 medlemmar var närvarande på plats antingen fysiskt eller via annat sambandsmedel. Vid mötet hölls sedvanliga förhandlingar. Vid årsmötet valdes Moustic de Canta till Årets anglo

 

Medlemsantal

Föreningen hade vid årets slut 65 medlemmar vilket är en minskning jämfört med tidigare år..

 

Information och PR verksamhet.

Medlemsnytt har utkommit med fyra nummer. Tidningen utarbetas av Therese Björklund.

Föreningen har fått en ny hemsida som Anki Lundberg är ansvarig för.

 

Sektion Mellan

Sektionen har ansvarat för utskick av AngloNytt, administrationen och sammanställningen av Tävlingschampionatet. Ordförande i sektionen har varit Sylvia Ljung.

 

 

SAAF styrelse

2008-03-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsplan 2008

 

Under 2008 uppdrar årsmötet åt styrelsen att:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

BALANSRAPPORT  071231

 

 

 

 

 

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAGER

 

 

 

 

Lager av klubbvaror

 

3549.20

 

 

Lager av priser, rosetter etc

 

3779.25

 

 

Lager av semin från Phaèton x och Shiva du Loup x

8444.88

 

 

Lager av hästpass

 

4248.64

 

Summ lager

 

20021.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORTFRISTIGA FORDRINGAR

 

 

Handkassor porto medlemstidning samt materialförvaltare

 

2012.20

 

 

 

 

 

 

 

FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

 

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   1)

8275.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KASSA OCH BANK

 

 

 

 

 

Postgiro

 

 

16547.40

 

 

Riksgäldssparkonto

 

35253.16

 

Summa kassa och bank

 

 

51800.56

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

 

82109.73