Årsmöte 2009

MEDLEMMAR I SVENSKA ANGLOARABFÖRENINGEN KALLAS TILL ÅRSMÖTE KL. 15.00 LÖRDAGEN DEN 14 MARS I RIDHUSET VID MOO GÅRD I ÅTORP.
Moogard.se

Gården ligger i gränslandet mellan Värmland – Närke – Västergötland i Åtorp utanför Degerfors.

a) Val av mötesordförande
b) Val av mötessekreterare
c) Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
d) Fastställande av röstlängd
e) Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
f) Fastställande av dagordning
g) Verksamhetsberättelse redovisas
h) Förvaltningsberättelse redovisas
i) Revisorernas berättelse
j) Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
k) Val av styrelseordförande
l) Val av styrelseledamöter
m) Val av styrelsesuppleanter
n) Val av revisorer
o) Val av revisorsuppleant
p) Val av ledamöter till valberedningen, varav en sammankallande
q) Fastställande av medlemsavgift för kommande år
r) Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande år
s) Fastställande av föreningens säte
t) Motioner
u) Övriga frågor


Årets anglo
Årets Anglo 2008 – Förslag till årets anglo 2008 lämnas omgående till styrelsen med information om aktuella prestationer under året. E-posta förslag till:

eller lena.gaevert.lg@bayer.se, Styrelsen.

...............................................................................

VÄGBESKRIVNING
Från Örebro: följ E18 till Karlskoga, ta av mot Degerfors i stora rondellen, åk genom Degerfors, kör höger före kyrkan, efter ca 100 m kör vänster mot Åtorp/Gullspång. Kör rakt ca 15 km, en 4-vägskorsning vid MOO, så ser ni ridhuset på vänster sida.

Från Karlstad: E18 mot Karlskoga, sväng mot Degerfors i stora rondellen.

Från Mariestad: Kör väg 26 mot Kristinehamn ca 28 km, därefter en brant nacke höger mot Karlskoga. Efter ca 15 km är ni vid Mokorset, ridhuset på höger sida
Moogard.se
Högst upp på sidan