Nyheter i SAAF:s premieringsreglementen

November 2008, information från SAAF Avelskommitté
Madelen Ohlzon, Maud Delling, Lena Gävert, Ann Gyllenswärd.

Nyheter i SAAF:s premieringsreglementen
Under hösten har avelskommitteen tittat över premieringsreglementena för ston, unghästar och hingstar. Syftet med det är att inför nästa riksutställning om 2 år att ha ett uppdaterat reglemente samt göra förtydliganden vad gäller kraven på distans och galoppmeriter för arabiska och engelska fullblod. De ändringar som gjordes för 2 år sedan har inte nått fram till hingstägarna varför vissa förtydliganden var nödvändiga.Vi vill dock göra en resevartion för justeringar då Svenska Hästavelsförbundet ännu inte godkänt ändringarna.

SAAF Avelskommitté vill också förtydliga följande:
1. SAAF välkomnar hingstar av raserna arabiska, engelska, angloarabiska fullblodshingstar, shagyahingstar samt angloarabiska hingstar inregistrerbara i sektion III att visas för angloavel.

2. Det är Svenska Hästavelsförbundets Avelsvärderingsnämnd som godkänner hingstarna – det är inte SAAF – däremot kan SAAF påverka reglementet för godkännande – men själva bedömningen av hingstens kvalitet görs av SHs avelsvärderingsnämd som ju är en oberoende instans.

3. Hingstägare som vill ha sin hingst godkänd för angloavel måste visa hingsten på Grevagården för Svenska Hästavelsförbundets (SH) avelskommitte. SH kan ge Interimsbeslut till hingstar under vissa omständigheter (se nedan).

Hingstar som är avelsvärderade i utlandet/import av hingst
Därest hingsten är visningsberättigad gäller samma krav på bedömningar, bedömningsbarhet och avelsvärdeklasser som för svensk hingst i samma åldersgrupp. Dock ges dispens för genomförande av bruksprov för 4–5-årig hingst om den i utlandet hört till de 10% främsta i sitt bruksprov, såvida detta är av minst samma omfattning som detsvenska, i någon av grenarna dressyr eller hoppning.

Det finns möjlighet att om hingstägarenså önskar visa hingsten i dressyr och/eller hoppning i anslutning till ordinarie bruksprov. Det åligger hingstimportör/ägare att förete officiell dokumentation på utländsk avelsvärdering i samband med anmälan av hingsten för svensk avelsvärdering.

Om importen sker efter, eller i alltför nära anslutning till, att årets officiella visning av hingstar för avelsvärdering ägt rum för att en prövning ska kunna ske kan hingsten prövas för interimististiskt avelsgodkännande (INT) i avvaktan på nästa officiella avelsvärderingstillfälle.


Följande ändringar tillägg har gjorts i Sto- och unghästreglementet:
1. Justering av poängindelningen på 60 poängskalan. Orsak: Den var inte i analogi med 50-poängskalan.

2. Definitionen av prestationer i galopp för engelska och arabiska fullblodston ändras till ”nationell” nivå för AB, A och alternativ 1 i Elit och ”internationell” nivå i alternativ 2 i Elit. Orsak: Indelningen i ”grupplöpningar” var inkonsekvent.

3. För att erhålla värdebokstav A eller Elit ska stoet vara stambokfört med B eller AB. Orsak: I de gamla reglerna krävdes AB för att stoet skulla vara föremål för A eller Elit, vilket kan utestänga en del ston från möjligheten att erhålla A eller Elit då AB-premieringen bygger på egna meriter. Ston som enbart verkar i aveln blev förfördelade.


Följande ändringar tillägg har gjorts i Hingstreglementet:
1. Justering av poängindelningen på 60 poängskalan. Orsak: Den var inte i analogi med 50-poängskalan.

2. För hingstar görs ett förtydligande gällande kvalitetsbedömning i samband med bruksprov. Tillägget lyder ”Andra meriter: för hingst med galopp eller distansmeriter kan dessa vägas in vid bedömning av kvalitetsklass. Nivån på prestationen (hingstar 3–5 år) ska i så fall vara att hingsten har en tävlingsmeritering motsvarande internationell nivå för sin ålder samt att den erhållit klass I exteriört och klass I i gångarter för att erhålla B-premiering. Orsak: Tidigare formulering var otydlig.

3. För hingstar 6 år eller äldre hingstar som bedöms på prestation görs följande förtydligande för Galopp eller distansmeritering: Hingstar kan genom meritering i distans eller galopp bedömas lämpliga för angloavel under förutsättning att exteriörbedöming och gångartsprov genomförs med godkänt resultat enligt bedömningskriterier 1a och 1b (se även Bruksprov – krav, regler och anvisningar) där om möjligt hoppning ska bedömas. Orsak: Tidigare formulering var otydlig.

4. Tillägg har gjorts för hingstar där löshoppning/hoppning ersätts av annan prestation: För både yngre och äldre hingstar som ej genomför löshoppning/uppsutten hoppning så kan de endast erhålla avelsvärdeklass B som kvarstår tills bedömning av avkommors hoppförmåga kan fastställas. Orsak: Eftersom hoppning är en viktig del av avelsmålet för rasen är det viktigt att hingsten kan förärva sig hoppmässigt genom sina avkommor. Hingstar som visar sig i förlängningen nedärva en dålig hoppförmåga kan komma att bli föremål för fortsatt avelsvärdering och därmed förändring av avelsvärderingsklass.

5. För erhållande av premieringsbokstav AB, A och Elit gäller internationella galoppmeriter (egna meriter för AB och avkommornas meriter för A och Elit). Orsak: Indelningen i ”grupplöpningar” var inkonsekvent.

Högst upp på sidan

 
Att tänka på inför nästa års betäckningssäsong
SAAF Avelskommitté hoppas att förtydliganden kring hingstreglementet kan motivera till att visa arabiska och engelska fullblodshingstar av bra kvalitet för angloavel där vi samtidigt inte ger avkall på vårt avelsmål.

Men samtidigt är det som är viktigast är att fler ston verkar i angloaveln.
När man vill ha en långsiktig avelsplan så är det viktigt att tänka på några saker:

1. Använd ett bra sto som har dokumenterad kvalitet (exteriörbedömning och prestationsförmåga) och stamboksberättigad härstamning.

2. Välj en hingst som är avelsvärderad och godkänd för rasen (dvs stamboksberättigad härstamning) och som passar ditt sto – helst ska de inte ha samma nackdelar tex båda två inåttåade.

3. Hingsten ska vara av dokumenterad hög kvalitet såväl exteriör som prestationsmässigt.

4. Se till att få en sund dräktighet och en sund uppfödning av fölet.

5. Avelsvärdera föl och sto på premierings- och riksutställning.

6. Ge unghästen (1–2 år) mycket rörelse och sällskap men också hantering.

7. Förbered och om möjligt genomför treårstest/fyraårsbedömning.

8. Betäck 3 år stona med avelssvärderade och godkända hingstar.

9. Visa de fyraåriga stona med föl för premiering.

10. Har du en bra treårshingst visa den som treåring och förbered den för det på ett bra sätt. Om du är osäker – ta hjälp i din bedömning av någon som är kunnig, ärlig och som du litar på. Eventuellt väntar du tills den är fyra år.

11. Stona som är fyra år och som fått föl börjar du jobba med för att förbereda för 5 års säsong och tävlingsprestationer längre fram.

Vad gör man då man inte har ett sto som har en stamboksberättigad härstamning? Man måste helt enkelt ha en annu längre avelsplan som sträcker sig över mycket längre tid. Det tar ju tre generationer att reparera ”skadan” med att inte använda en stamboksberättigad hingst.

Om stoet dock visar sig kunna prestera på tävlingsbanan så finns det möjlighet ta in henne i Riksstambokens bilaga. Men ett sådant ärende måste bedömas av SAAF Avelskommittee i varje enskilt fall och det förutsätter också att den avkomma som stoet i så fall visas tillsammans med har stamboksberättigad härstamning och är av godtagbar kvalitet.

Det som är viktigt då man väljer sto och hingst är att ha rasens avelsmål och rasbeskrivning i åtanke – även om den inte kan styra allt.

Avelsmål
Att producera en sund, hållbar, snabb, uthållig och synnerligen ädel sporthäst med god ridbarhet och hög prestationsförmåga i främst grenarna fälttävlan, banhoppning och dressyr.

För att nå dit behöver vi sträva mot att får fram angloarabiska fullblod som ligger så nära vår beskrivning av den optimala angloaraben som möjligt.

RASBESKRIVNING
Mankhöjd: Medelstor, önskvärd från 155 cm.
Typ: Påfallande ädel med god resning. Storlinjerad och högställd.
Exteriör: Vackert huvud, lång, väl ansatt hals, liggande bog och markerad manke. Harmonisk överlinje med långt sluttande kors och visst djup. Korrekta extremiteter.
Rörelser: Rena gångarter som är energiska, luftiga, bogfria och med gott påskjut.
Taktmässig skritt med övertramp.
Elastisk, taktmässig, lätt och schvungfull trav.
Rund, välbalanserad och vägvinnande galopp.
Karaktär: Livligt temperament med mycket framåtanda men ändå lätthanterlig och samarbetsvillig.

Om alla som håller på med angloavel har dessa mål för sina ögan kan vi nå långt.

Så du som har ett sto som kan ge en angloarab – fundera på om det inte är dags att betäcka nästa år. Och varför inte använda en godkänd angloarabisk hingst direkt nästa år. Det finns ju bra angloarabiska hingstar som används alldeles för lite t ex Kilroy och Business – båda finns på färsk transportsemin och med mycket bra dräktighetsprocent. Du kan läsa om dem under "Hingstar" – vem du väljer är upp till vad du vill ha och vad du har för sto.

SAAF Avelskommittée
Madelen Ohlzon, Maud Delling, Lena Gävert, Ann Gyllenswärd.